Rozprawka maturalna kryteria

Pobierz

W tej części kursu zajmiemy się rozprawką.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Każdy temat zawiera dwa elementy, które należy omówić w pracy.. • Praca nad rozprawką powinna się zawszeHej!. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2015 > Materiały dodatkowe > Materiały dla uczniów i nauczycieli > Język polski dla nauczycieli Rażące błędy językowe: Błędy leksykalne, frazeologiczne i słowotwórczeRozprawka maturalna z założenia ma być tekstem argumentacyjnym.. Wstęp idealny do takiego tematu według CKE brzmi:Rozprawka ma być poświęcona tekstowi epickiemu lub dramatycznemu.. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania.Sprawdź jak napisać rozprawkę, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się z przykładami rozprawek.. Wyodrębniono cztery poziomy:Co zrobić, żeby je ominąć i napisać dobrze argument.. Zajmujemy stanowisko, po czym szukamy w załączonych fragmentach i znanych nam tekstach kultury argumentów na jego poparcie.. Nie musimy znać wszystkich argumentów, to jasne, ale musimy doskonale uzasadnić wybór tych, o których piszemy.. Poradnik maturalny - poziom rozszerzony .. Temat rozprawki wymaga też, aby zdający odwołał się do innego tekstu (lub innych tekstów).Twoje stanowisko musi rozwiązywać problem z polecenia (nie musi stanowić wyodrębnionej części rozprawki)..

Bardzo ważne są pierwsze dwa kryteria!maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 ().

Warto przypomnieć podstawowe zasady realizacji tego zadania, czyli porady dla zdających egzamin.Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0 - 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniuJak napisać rozprawkę każdy uczy się w szkole, mimo tego napisanie rozprawki często sprawia problemy.. Teraz gdy wiecie już wszystko o zasadach punktowania prac, możemy tylko życzyć powodzenia na maturze :)Matura z polskiego 2015.. Zdający powinien w wypracowaniu odwołać się do załączonego fragmentu tekstu (lub jego całości, jeżeli podany fragment pochodzi z lektury oznaczonej w podstawie gwiazdką).. Zdany egzamin decyduje o tym, czy dostaniemy się na wymarzone studia..

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.

Poradnik maturalny - poziom podstawowy Zasady oceniania prac - poziom podstawowy .. Lekcja 4 - Jak napisać rozprawkę?. Wypowiedź pisemna musi zmieścić się w przedziale 200-250 słów.. W nowej formule egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 r. abiturient otrzymuje między innymi zadanie napisania rozprawki problemowej.. Jak napisać koniec rozprawki?. Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią-Dam 10.. Częściowo udana próba rozwiązania problemu (3 punkty)Plansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.W maturalnej rozprawce wysoko punktowana jest zawsze teza, która potwierdzana jest zestawieniem argumentów z tekstów kultury z różnych epok.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi z historii oparto na koncepcji tzw. poziomów.. Najprostsza kompozycja rozprawki: Wstęp zawierający tezę - możesz go napisać na końcu, gdy już przemyślisz argumentację.temat rozprawki Celem rozprawki maturalnej jest sprawdzenie umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury (np. filmów, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych), a także odwoływania się do trafnie wybranych kontekstów literackich bądź kulturowych.Wypracowania maturalne z języka polskiego..

Podpowiem Ci, w jaki sposób pisze się tego rodzaju tekst.. ... przedstawię kryteria, według których zostanie oceniona Twoja praca.

Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Jak w temacie Chodzi mi o początkowe wyrazy np. w argumentach jest: moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu.ny w ocenianiu egzaminacyjnej rozprawki oraz stały się inspiracją dla zespołu pracującego w Centralnej Ko-misji Egzaminacyjnej nad modernizacją egzaminu maturalnego z języka polskiego.. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) podlega ocenie według wspólnych, jednolitych dla danego tematu kryteriów, które ustalono centralnie.. Zdający mógł zredagować wypowiedź na jeden z dwóch zaproponowanych w zadaniu tematów.. Mój kurs online: Notatki do lektur ogwiazdkowanych (zawarłam je w kursie, ale może je też nabyć osobno): .Egzamin maturalny to jedno z ważniejszych przeżyć w naszym życiu.. Wysoka ilość punktów z maturalnego egzaminu może otworzyć nam drzwi do najlepszych uczelni, a tym samym sprawić, że w przyszłość łatwiej będzie nam znaleźć dobrą i satysfakcjonującą pracę.wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego..

Każda udowodniona teza jest kluczem do osiągnięcia wysokich wyników.rozprawka lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

Jak napisać dobrą rozprawkę maturalną?. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Aby odwołanie było właściwe, powinno spełniać dwa zasadnicze kryteria: - powinno odnosić się do tekstu kultury (a zatem dzieła literackiego lub malarskiego, filmowego, muzycznego, teatralnego, ewentualnie rzeźby, albo innego wytworu kultury jak np. formaUzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Motywem przewodnim rozprawki jest samotność.. Znajdziesz tu niejedno wypracowanie maturalne z języka polskiego.Kryteria dla poszczególnych poziomów dla wypracowania maturalnego z historii.. Jak w każdej pracy…matura polski darmowy kurs maturalny 2016.. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziPrzykład jest faktem, konkretem potwierdzającym argument (w pracy maturalnej są to najczęściej przytoczone dzieła, bohaterowie, literackie wydarzenia).. Jest to zadanie maturalne z języka polskiego, więc warto wiedzieć jak ją napisać i jak się w ogóle do tego zabrać.. Adekwatne stanowisko (6 punktów) Zgadzasz się, nie zgadzasz się, zachowujesz postawę ambiwalentną wobec istoty problemu.. Kryterium oceniania Zasady przyznawania punktów Liczba punktów TREŚĆ Przyznaje się 1 pkt za każdy element zgodny z poleceniem, do któregoKryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowanie stanowiska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu.. Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt