Charakterystyczne cechy języka i stylu w wypowiedziach bohaterów lalki

Pobierz

Można te teksty upodabniać do języka minionych epok.- rozpoznać charakterystyczne cechy stylu i języka tekstu, - nazwać środki językowe i określić ich funkcje w tekście, - wskazać cechy gatunkowe tekstu, - selekcjonować materiał, przywoływać tylko informacje istotne z punktu widzenie tematu, - posługiwać się terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz językoznawczą,2.. Mówiona i pisana odmiana języka znacznie różnią się od siebie, w obrębie każdej z nich mieszczą się rozmaite style.. )W tekście pojawiają się nieliczne stylizacje archaiczne w postaci pojedynczych słów np. "czwałem", "zyszczem", "sztuka" w znaczeniu- stuka).. opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne poznanych utworów x x x 29. ustalić konteksty potrzebne do interpretacji utworu x x x 30. zastosować konteksty w interpretacji x x 31. porównywać róŜne dziedziny sztuki x x 32. charakteryzować róŜnych bohaterów literackich x x x xwskazać cechy stylu koleżanki / kolegi; - wskazać elementy obrazowości właściwe literaturze realistycznej; -określić, z jakimi odmianami języka 2. połowy XIX w. mamy do czynienia w Lalce -wskazać różne typy wypowiedzeń i określić ich funkcje - wskazać charakterystyczne cechy odmian polszczyzny 2. połowy XIX w. w jakim języku mówimy.. przypisuje definicjom pojęcia: język mówiony, język pisany..

artystyczny.Charakteryzuje cechy stylu publicystyczno-dziennikarskiego. "

Gwara natomiast dyskretnie przenika przez poszczególne elementy utworu, nadając mu swoisty koloryt.Style językowe.. redaguje wypowiedzi bohaterów w określonym stylu1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V 2018/2019 Sprawność I.. Typowe słownictwo literackie wykorzystane zostało przede wszystkim we fragmentach narracyjnych i szerszych opisach.. Jest ona wspólna wszystkim Polakom i najbardziej swobodna.. Uczeń: 1) wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego; 2) posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny; 3) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej; 4) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; rozpoznaje28.. Bo pisze zajmująco, z humorem, z czasem z ironia, wypowiada się w bardzo zwięzły i prosty sposób, unika nadmiernej ozdobności stylistycznej..

Zróżnicowanie języka.

Wskaż przykłady wykorzystania tej odmiany języka w literaturze współczesnej.

Analiza stylometryczna Wstęp Tekst "Lalki" w znacznej mierze złożony jest z wypowiedzi postaci, dialogów, myśli bohaterów i "pamiętników starego subiekta".. Charakterystyka bohaterów Lalki B. Prusa Artykuł przedstawia charakterystyki wszystkich bohaterów Lalki Bolesława Prusa (no, prawie wszystkich - nie ma służących.. Styl pisania bardzo mnie denerwował, ale jeszcze dało się to wszystko znieść.. Oczywiście są to formy archaiczne już za czasów Fredry, dla współczesnego odbiorcy więcej słów może się wydawać przestarzałe, jednak na ogół nie utrudniają one zrozumienia sensu .Tymczasem jest ona tworem hybrydycznym, łączącym elementy języka literackiego z mową mieszkańców ziemi łowickiej.. Kształcenie literackie i kulturowe ocena celująca: interpretuje teksty poetyckie na poziomie metaforycznym podczas analizy utworów odwołuje się do różnych kontekstów literackich i kulturowych dostrzega symboliczne treści w literackich i plastycznych stawia pytania problemowe w odniesieniu do odbieranych .Cechy języka potocznego.. o wpływach obcych na współczesną polszczyznę" d) o czym jest ta powieść-Lalka jako dzieło realizmu krytycznego..

określa różnice między staranną a swobodną odmianą języka określa styl wypowiedzi.

Celem badania było stwierdzenie, jakie cechy języka i stylu wypowiedzi przypisane zostały bohaterom oraz jakich środków językowych użył autor omawianej powieści, by wykreowane postacie scharakteryzować jako członków określonej społeczności etniczno .Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków Jak mówią postaci "Lalki" Bolesława Prusa.. Dlaczego tak łatwo czyta się Prusa?. Pomysł, owszem, jest naprawdę ciekawy, ale język .W artykule został podjęty temat indywidualizacji języka bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy.. Przeczytaj poniższe fragmenty, a następnie wskaż po dwie charakterystyczne cechy języka i stylu w wypowiedziach bohaterów Lalki: a) jednego ze studentów zamieszkujących kamienicę kupioną przez Wokulskiego (fragment I), b) Szlangbauma (fragment II).1 POLONICA XXXVIII PL ISSN JAROSŁAW FOLTMAN Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków Jak mówią postaci Lalki Bolesława Prusa.. Komunikując się w sytuacjach nieoficjalnych, codziennych, używamy właśnie języka potocznego.4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim środki językowe i ich funkcje w tek-ście; 5) wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyjnym, dokonuje jego logicznego streszczenia; 6) rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe;• wymienia cechy charakterystyczne dla tekstów biblijnych, .. artystyczny, potoczny; • wskazuje w tekście cechy danego stylu • wymienia znane typy reklam; • wymienia aspekty reklamy budzące szczególne zainteresowanie Jana Miodka; • wyjaśnia, w jaki sposób reklama może wzbogacać język .. • dostrzega w wypowiedziach błędy .. Charakterystyka bohaterów.. STYL [łac.], lit. sposób formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, polegający na stosowaniu określonych środków ekspresji językowej dobieranych ze względu na cel wypowiedzi, intencje i nastawienie jej autora oraz przypuszczalne oczekiwania adresata.. Bolesław Prus w powieści Lalka ograniczył zabiegi językowe do minimum, dbając, by warstwa leksykalna nie odciągała uwagi od warstwy semantycznej tekstu.. Język potoczny jest tą odmianą, z którą mamy kontakt najwcześniej.. Teksty można stylizować na różne odmiany terytorialne i środowiskowe, a także na style funkcjonalne i gatunkowe.. Zgodnie z przedstawioną powyżej zasadą postaci Lalki są reprezentatywne dla środowisk, z których się wywodzą, ale jednocześnie także wyposażone w rysy indywidualne (np. Wokulski jest przedstawicielem epoki przejściowej, jednak wybija się ponad przeciętność dzięki swojej wytrwałości w działaniu i sile charakteru).Literatura i kultura pozytywizmu.. Analiza stylometryczna Wstęp Tekst Lalki w znacznej mierze złożony jest z wypowiedzi postaci, dialogów, myśli bohaterów i pamiętników starego subiekta.Bolesław Prus Lalka.. Bolesław Prus, zmniejszając udział nar-Wyraz stylizacja używany w naukach filologicznych odnosi się do świadomego, umyślnego wprowadzenia do wypowiedzi pisanej lub ustnej, reprezentującej określony styl, elementów charakterystycznych dla innego stylu.. Wykorzystuje słownictwo potoczne, nie nacechowane emocjonalnie, i prostą składnię.Przeczytaj cytowane niżej fragmenty, a następnie wskaż po dwie charakterystyczne cechy języka i stylu w wypowiedziach bohaterów Lalki: a)Szlangbauma (fragment I), b)jednego ze studentów zamieszkujących kamienicę kupioną przez Wokulskiego (fragment II).. Sprawdzian wiadomości Grupa iI.. Język w powieści Lalka Prusa.. Nie znaczy to jednak, że język tej powieści jest szablonowy i nudny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt