Ocena opisowa z matematyki

Pobierz

780/4/2017 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 6.. Matematyka POBIERZ Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV-VIIII POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 4.. Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej Matematyka 6.Dobra ocena wiąże się z kryteriami, które są znane uczniowi i przez niego akceptowane.. Potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone zadania tekstowe.Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględniaOcena opisowa - Patrycja - upośledzenie lekkie.. Na lekcji z reguły pracuje samodzielnie, czasem tylko potrzebuje pomocy przy zadaniach matematycznych.1.. Matematyka 6 przedmiotowy system oceniania.Oceny opisowe upośledzenie umiarkowane z autyzmem, upośledzenie umiarkowane i mutyzm wybiórczy Załącznik nr 1 Ocena opisowa: Michalina, kl. IVb- uczennica upośledzona w stopniu umiarkowanym z autyzmemZachowanie: Uczennica miła i spokojna.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Czytanie głośne: a) technika czytania: głoskuje, czyta sylabami, wyrazami .praca z komputerem (zna podstawy obsługi komputera, korzysta z edytora tekstu, znajduje w Internecie potrzebne informacje, zakłada skrzynkę pocztową i wysyła e-maile): samodzielnie, z niewielką pomocą nauczyciela, tylko z pomocą nauczyciela,Zajęcia edukacyjne Uczennica potrafi zapytać o coś, czego nie zrozumiała..

Ocenianie semestralne: ocena opisowa.

Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np.: wiersze, piosenki, fragmenty prozy.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasy 4-8.. Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.z języka angielskiego umożliwiające mu dalsze kontynuowanie nauki.. Przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem.. Ma trudności w nawiązywaniu szerszych kontaktów z rówieśnikami, jednak potrafi zgodnie współpracować w zespole.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym.. Należy zatem zwracać uwagę, by uczniowie nagradzani byli za każde swoje osiągnięcie i przeżywali dumę z tego co dokonali.OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie: • Zachowanie • Umiejętności praktyczne • Umiejętności językowe • Umiejętności matematyczne • Umiejętności przyrodnicze • Umiejętności artystyczno - ruchowe • Rewalidacja indywidualna • Religia Uczennica .KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 6A,6B OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim.

i niepełnosprawnością ruchową.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Założenia Przedmiotowego Systemu Oceniania z matematyki Założenia Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO) są zgodne z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r., - zasadami Wewnątrzszkolenego Systemu Oceniania (WSO) w szkole.. Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.. Bierze aktywny udział w przedstawieniach.Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.. Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. Ocena opisowa za I semestr (śródroczna) ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny, zawierać również powinna wskazówki dla ucznia do dalszej pracy.. ardzo utkwiła mi w pamięci Wiesława Śliwerska, fantastyczna nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 37 w .ZAŁĄCZNIK 3 - Karty oceny opisowej ucznia klasy III.. Ocenę opisową za I semestr przygotowuje wychowawca i przekazuje rodzicom.. W klasyfikacji śródrocznej funkcjonują równolegle: wersje dłuższe- bardziej szczegółowe i krótsze, czyli takie, jakie stosowane są przede wszystkim na koniec roku szkolnego.Uważam, że najważniejsze w ocenie opisowej jest to, iż spełniała ona podstawowe funkcje: / 3 Funkcję motywacyjną, polegającą na tworzeniu takiej atmosfery, w której będzie dominowała troska i zainteresowanie każdym uczniem..

POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 5.

Rozpoznaje otoczenie szkoły i pracujących z nią nauczycieli.Najwi cej zmian zwi zanych z wdra aniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego.. Załącznik 3.. Zamiana lekcji na zaj cia zintegrowane, brak d wi ku dzwonka, ocena opisowa osi gni zamiast cyfrowej, wiadectwa zawieraj ce opis efekt w dzia a dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te niejednokrotnie sprowadzaj si do tytanicznej pracy nauczyciela.Ocena końcowa.. Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera.. rzetelnej oceny z matematyki każdego z około 25 uczniów w klasie jest nierealne, a przecież oceniać trzeba wszystkie obszary edukacyjne.. Podczas zajęć jest zdyscyplinowana, ale mało aktywna.Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Oceny dokonujemy na początku pracy, po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego.Plik ocena opisowa z informatyki dla kl. 3.docx na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 13 lut 2010OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA III -przykłady **** Uczennica zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie..

W praktyce ocena opisowa z matematyki bywa więc z konieczności formułowana dość ogólnie.

POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 6.Z całą pewnością, ocena opisowa powinna zawierać jednakże odniesienia do wszystkich edukacji.. Program kształcenia umiejętnosci liczenia dla dziecka z autyzmem.. Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Mówienie isłuchanie: a) wypowiada się: wyrazami, krótkimi zdaniami, pełnymi powiązanymi zdaniami; b) słucha: uważnie, niezbyt uważnie, czasami rozprasza się.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.załącznik 1.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaWielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) ze spektrum autyzmu, przykłady.. W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.I.. Wypowiada się w sposób czytelny i zrozumiały dla innych.. Wymagania edukacyjne wynikają:Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Ocenianie bieżące: słowna pochwała; umowny system znaków.. PÓŁROCZNA OCENA OPISOWA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASY I ROK SZKOLNY .. imiona i nazwisko ucznia I UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE 1.. Niedostateczny (1) - Uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela.. Język niemiecki klasa 7-8 wymagania na poszczególne oceny (nowa podstawa) Matematyka klasa 4 wymagania na poszczególne oceny (nowa podstawa) Matematyka 5 wymagania na poszczególne oceny.. Bywa nadpobudliwa psychoruchowo.. Celujący (6) - Uczeń biegle opanował liczenie w zakresie 1000 oraz podstawowe działania matematyczne.. Nie mówi.. Edukacja matematyczna.. Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa IIIPOBIERZ Kryteria oceniania z języka polskiego - wstęp.. zalety oceny opisowej: *indywidualizacja postrzegania osiągnięć uczniów *możliwość wskazania braków i sposobów ich przezwyciężenia *szansa dostrzegania nawet drobnych postępów ucznia.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt